top of page

אימון חידוש רשיון נשק

מה עליכם לעשות?

שלושה חודשים לפני תום תוקף הרישיון עליכם לחדש את הרישיון, זכרו, חידוש הרישיון הוא באחריות מחזיק כלי הירייה. עליכם לסיים את תהליך החידוש לפני פקיעת תוקף רישיונכם.

  1. להיכנס לאתר של המשרד לביטחון לאומי, תחת אגף כלי ירייה, רישיון פרטי ולשלם את אגרת הרישיון באמצעות כרטיס אשראי (לשמור צילום/ העתק) או לגשת לסניף של דואר ישראל ולשלם במזומן.

2. לאחר תשלום אגרת הרישיון, הדפיסו את טופסי חידוש הרישיון הכוללים את המסמכים הבאים והגיעו עימם למטווח:

  • הצהרת בריאות – עליכם להחתים את רופא המשפחה על הצהרת הבריאות

  • רישיון זמני

  • אישור הכשרה (ימולא במטווח)

  • טופס בדיקה, תקינות כלי הירייה ואימות פרטים (ימולא במטווח)

עכשיו ניתן לתאם את התור

  • הרישיון הזמני ייכנס לתוקף רק לאחר ביצוע אימון החידוש וחתימת המטווח על גבי הרישיון.

  • בסיום ההכשרה החנות תגיש עבורכם את כל הטפסים אל מול המשרד לביטחון לאומי לקבלת הרישיון.

  • רישיון הנשק המגנטי ישלח לכתובת הדואר המעודכנת באגף לרישוי כלי ירייה.
     

** במעמד החידוש ניתן להגיע עם התחמושת ה"ישנה" שמדריך יבדוק ויאשר את השימוש בה. יש אפשרות לרכוש תחמושת חדשה לאחר שיריתם את ה"ישנה".

** במעמד החידוש אנו נצלם אתכם תמונה עדכנית לרישיון הנשק האישי.

bottom of page